*
*
Thông tin người yêu cầu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin người giám hộ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin người được giám hộ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thông tin hồ sơ đăng ký giám hộ
Lý do chấm dứt việc giám hộ
Tập tin đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:
Thành phần hồ sơ Tập tin Ghi chúXử lý
Thông tin liên hệ
*
*