*
Thông tin cá nhân/ tổ chức xin cấp phép
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Địa điểm xin cấp phép sử dụng tạm thời hè phố
*
*
*
*
Mục đích xin cấp phép tạm thời
*
*
Thời gian sử dụng
*
*
Tập tin đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:
Thành phần hồ sơ Tập tin Ghi chúXử lý
Thông tin liên hệ
*
*
*
*